Z przyrodą za pan brat - JuraPark Krasiejów

Z przyrodą za pan brat

Powrót

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT, to zajęcia o tematyce przyrodniczej realizowane w okresie od marca do października 2021 r. na terenie Jura Parku w Krasiejowie. Szeroki wachlarz oferowanych przez nas zajęć umożliwia nauczycielom biologii i geografii wybranie tematu, który aktualnie przerabiany jest na lekcjach w szkole i wzbogacenie go o część praktyczną – terenową.

Wybrane zagadnienia są zgodne z podstawą programową biologii i geografii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Pracujemy w małych grupach 4-5 os. Poprzez ćwiczenia terenowe i zabawy w plenerze uczestnicy zajęć zdobywają praktyczną wiedzę przyrodniczą. Uczestnicy mają do dyspozycji różnorodny sprzęt naukowy (mikroskop, lupy, lornetki) a także wykorzystują do celów poznawczych przedmioty codziennego użytku (sitka, pęsety, słoiczki itp.). Każde zajęcia składają się z części teoretycznej (prace kameralne) i praktycznej – terenowej. Uczestnicy podczas zajęć tworzą: formularze obserwacji przyrodniczych, zielniki, szkice zaobserwowanych organizmów, mapy itp. Istnieje możliwość połączenia kilku tematów w ramach jednych zajęć.

Na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym możemy przygotować zajęcia o innej tematyce.

Temat lekcji
(sugerowany przedział wiekowy)
Wybrane zagadnienia
z podstawy programowej
Sposób realizacji w JuraParku
Warsztat przyrodnika
Klasy I-III (IV)
Znajomość różnorodności biologicznej oraz
podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Planowanie i przeprowadzanie
obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki.
– poznawanie metod obserwacji i badań organizmów i procesów biologicznych;
– podstawowe metody zapisu i analizy danych;
– ćwiczenia terenowe – prowadzenie obserwacji przyrodniczych; tworzenie zielnika, rozpoznawanie roślin i zwierząt;
– opracowanie wyników i ich przedstawienie.
Bioróżnorodność
Klasy IV-VI
Różnorodność świata zwierząt – od mikroorganizmów po duże kręgowce
Różnorodność świata roślin i grzybów.
– tropienie zwierząt, odczytywanie ich śladów życia, nauka głosów ptaków;
– obserwacje przyżyciowe organizmów wodnych i lądowych;
– nauka rozpoznawania gatunków zwierząt
i roślin z przewodników i kluczy do oznaczania;
– tworzenie zielnika; praca z mikroskopem.
Ekologia
Klasy IV-VIII
Ekologia i ochrona środowiska.
Zagrożenia bioróżnorodności.
– poznanie i odróżnianie pojęć ekologia i ochrona przyrody;
– obserwacja zależności pomiędzy żywymi i nieożywionymi elementami środowiska;
– badanie składu gatunkowego, liczebności i rozmieszczenia populacji danych gatunków roślin na powierzchniach badawczych;
– określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza wg skali porostowej, bioindykatory.
Warsztaty paleontologiczne
Klasy IV-VIII
Ewolucja życia na Ziemi.
Podstawy geologii.
– na przykładzie krasiejowskich odkryć paleontologicznych przedstawienie bogactwa i różnorodności organizmów na przestrzeni setek milionów lat;
– praca z monolitem (gipsowy odlew ze skamieniałościami);
– rozpoznawanie podstawowych rodzajów skał i minerałów;
– wymieranie gatunków kiedyś i dziś – przyczyny, długość życia gatunku; ewolucja jako przystosowanie się do zmieniających się warunków życia, konkurencji.
Kartografia
Klasy IV-V
Praca z mapą– poznawanie kierunków geograficznych, czytanie mapy (informacje, skala itp.), rozpoznawanie rodzaju krajobrazu;
– ćwiczenia terenowe – kompas, wyznaczanie azymutu, marsz przełajowy z użyciem mapy, kompasu, miary itp.;
– tworzenie własnej mapy na podstawie obserwacji terenu i zebranych informacji.
Ekosystem
Klasy VI-VIII
Elementy środowiska geograficznego
i ich wzajemne powiązania;
Ekosystemy.
– nazywanie siedlisk przyrodniczych;
– różnorodność ekosystemów lądowych i wodnych;
– na podstawie obserwacji terenowych opisanie cech populacji danego gatunku.
Archeologia
Klasy VI-VIII
Ewolucja człowieka.Park Nauki i Ewolucji Człowieka
– ewolucja rodzaju Homo oraz człekokształtnych;
– rozwój społeczny i kulturowy na przestrzeni tysięcy lat;
– archeologia – podstawy nauki.
Życie w kropli wody
Klasy I-VIII
Organizacja i chemizm życia
Różnorodność życia.
– podstawowe informacje o mikroskopie;
– życie w kropli wody – obserwacje organizmów żyjących w środowisku wodnym;
– porównanie mikroświata różnych rodzajów wód.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres jacek@jurapark.pl, tel. 797 028 469.
Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl, tel. 77 465 48 00
Na naszej stronie https://juraparkkrasiejow.pl/, można zapoznać się z naszą pełną i aktualną ofertą.


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO
• Dostępne są liczne punkty do dezynfekcji rąk • Pracujemy w małych grupach
• Obowiązkowe maseczki i dystans • Pomoce i sprzęty na bieżąco dezynfekujemy

Powrót