Letnie JuraParty z Radiem Park - JuraPark Krasiejów

Letnie JuraParty z Radiem Park

Powrót

Letnia, wakacyjna zabawa z Djami Radia Park Fm przy gorących, tanecznych hitach! Transmisja na żywo na antenie radia oraz w internecie. Mobilne studio przed imprezą już od godziny 18:00. Bilety w cenie 20zł/os. do nabycia w kasie głównej JuraParku oraz online https://sklep.juraparkkrasiejow.pl . W dniu wydarzenia, 1 sierpnia, wejście na imprezę na teren obiektu od godziny 19:00. W trakcie trwania zabawy cały czas będą dostępne punkty gastronomiczne. Możliwość rezerwacji noclegu https://www.juraparkkrasiejow.pl/noclegi-w-pniec/, polecamy również pole kempingowe 🙂
Ciesz się latem przy gorących hitach z DJami Radia Park!więcej informacji marketing.krasiejow@jurapark.pl
Partnerem Imprezy jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. LOTTO. Radość wygrywania.

Regulamin Imprezy

„Letnie JuraParty z Radiem Park“

 1. W dniu 1.08.2020r. w godz. 21.00 – 03.00 dziedziniec JuraParku w Krasiejowie będzie terenem imprezy – LETNIE JURAPARTY Z RADIEM PARK
 2. Informuje się uczestników imprezy LETNIE JURAPARTY Z RADIEM PARK o następujących zasadach uczestnictwa w imprezie:
  1. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
   a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.
  1. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  1. Osobom obecnym na imprezie zabrania się używania otwartego ognia typu świece, zapałki itp. oraz palenia tytoniu (oprócz stref wydzielonych) i wrzucania niedopałków papierosów do koszy.
  1. Pracownicy Parku Nauki i Rozrywki, są uprawnieni do:
 3. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
 4. legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
 5. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt 2 lit b.
 6. w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
 7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  1. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane usunąć
   z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, która swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
  1. Spożywanie alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy w dniu jej trwania jest zabronione.
 8. Niniejszy Regulamin wywieszony zostanie przy wejściach na teren imprezy oraz na budynku organizatora.
 9. Każda osoba kupująca bilet i przebywająca na terenie, na którym odbywa się impreza przyjmuje niniejszy regulamin do wiadomości i stosowania.

Regulamin dla uczestników imprezy plenerowej „LETNIE JURAPARTY Z RADIEM PARK”
organizowanej przez DLF INVEST SP. Z O.O.  (Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie) w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych przez
PARK NAUKI I ROZRYWKI W KRASIEJOWIE – DLF INVEST SP. Z O.O.
w okresie zagrożenia epidemicznego.

§1

Zasady udziału w imprezie plenerowej

 1. Wydarzenia i imprezy plenerowe organizowane przez DLF INVEST SP. Z O.O. operatora PARKU NAUKI I ROZRYWKI W KRASIEJOWIE (zwanym dalej JURAPARK KRASIEJÓW) w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 mają wyłącznie charakter imprez zamkniętych.
 2. Wstęp na imprezę plenerową organizowaną przez JURAPARK KRASIEJÓW mają jedynie osoby, które dokonały zakupu biletu wstępu oraz podpisanym oświadczeniem zawierającym dane kontaktowe uczestnika imprezy -niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego uczestnika imprezy.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia przed rozpoczęciem imprezy pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.
 4. Brak ww. oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie organizowanej przez JURAPARK KRASIEJÓW.
 5. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.
 6. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane w DLF INVEST
  SP. Z O.O., który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej oraz pod adresem https://juraparkbaltow.pl/polityka-prywatnosci-serwisu-www-juraparkbaltow-pl/ i będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia, w którym odbyła się impreza.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych kontaktowych na przygotowanym przez JURAPARK KRASIEJÓW formularzu/oświadczeniu na wypadek wykrycia, że w imprezie brała udział osoba zakażona. Dane te będą przekazane służbom sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia. Po 14 dniach nastąpi ich zniszczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się i używania podczas imprezy maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek ochronnych na ręce.
 9. Osoby małoletnie do ukończenia 13 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie jedynie wraz z osoba pełnoletnia, która sprawować będzie nad nimi opiekę.

§2
ZASADY ORGANIZACJI IMPREZY

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. Zakrywania ust i nosa;
 2. Zachowania dystansu 1,5 metra w oczekiwaniu na wejście na imprezę;
 3. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem imprezy oraz przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety;
 4. Okazania wejściówki przy wejściu na teren imprezy (w formie wydruku);
 5. Podczas imprezy uczestnik zobowiązany jest do zachowania od innych uczestników dystansu min. 1,5 m odległości;
 6. Uczestnik w przypadku ustawiania się kolejki winien zachować dystans od innych uczestników min. 1,5 m;
 7. Respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami i innymi uczestnikami imprezy;
 8. Wchodzenia na imprezę oraz opuszczanie jej tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 9. Wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
 10. Dostosowania się do zaleceń organizatorów imprezy i służb porządkowych;
 11. Zasada dystansu społecznego nie obowiązuje niepełnoletnich pod opieką opiekuna lub rodzica oraz osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wymagającej obecności lub pomocy opiekuna.

§ 3

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez JURAPARK KRASIEJÓW zobowiązane są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.

Prosimy o zachowanie ww. zasad dla Państwa i naszego bezpieczeństwa

Podstawa:

 1. Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny [https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce]
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z DNIA 19 czerwca 2020R. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii.
Powrót