Polityka prywatności

www.juraparkkrasiejow.pl

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem: juraparkkrasiejow.pl, zwanej dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest DLF Invest Sp.z o.o z siedzibą w Bałtowie, 27-423, Bałtów 7, NIP 6612366557, REGON 260558350 (Adres korespondencyjny: Bałtów 7, 27-423 Bałtów), adres poczty elektronicznej: rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl, numer telefonu: 519 346 149, 77 46 54 800, zwane dalej Administratorem.
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z Serwisem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zapis na newsletter czy kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 4. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 5. Administrator Serwisu internetowego posiada co do zasady wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze strony.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników/potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  • dokonania zakupu biletu elektronicznego w systemie Serwisu internetowego (dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  • dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi,
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  • egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego,
  • wysyłki newslettera,
  • dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.
 10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  • imię i nazwisko – dotyczy zakupu biletu, newslettera i formularza kontaktowego,
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – dotyczy newslettera i formularza kontaktowego,
  • miejscowość i kod pocztowy – dotyczy zakupu biletu i newslettera,
  • numer telefonu – dotyczy zakupu biletu, newslettera i formularza kontaktowego.
 1. Zakres danych wymaganych do skorzystania z formularza kontaktowego, do zakupu biletu czy zapisu na newsletter wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego.
 2. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w systemie Serwisu internetowego.
 3. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.
 4. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego:
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w systemie Serwisu internetowego ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w systemie Serwisu internetowego,
  • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie księgowości.
 5. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 6. Administrator informuje Użytkowników Serwisu, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Home.pl., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Strona,
  • Camnet IT Piotr Salij, ul. Stanisława Wyspiańskiego 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-21-13-566 – w celu obsługi IT,
  • Zakład Usług Informatycznych Piotr Jankowiak, Zygmuntówka 121, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-10-47-287 – w celu obsługi IT,
  • Getso.pl sp. z o.o., ul. Oleska 6, 45-052 Opole, KRS 0000536049, NIP 7543087776 oraz Szydło Katarzyna Łęczycka, ul. Spychalskiego 13, 45-716 Opole, NIP: 754-283-45-73 – dostęp do danych pozyskanych z technologii śledzących,
  • FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393, KRS: 0000497051, REGON: 123040091- w celu dostarczania Newslettera,
  • Przelewy24, grupa  PayPro  A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (ul.  Kanclerska  15,  60-327 Poznań), NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935, REGON: 301345068 oraz DIALCOM24 Sp. z o.o.   z   siedzibą    w   Poznaniu,    ul.   Kanclerska   15,    60-327    Poznań,   NIP: 7811733852, KRS: 0000306513, REGON: 634509164 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zakupiony bilet.
 7. Administrator informuje, że stosuje technologię śledzącą działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej w postaci:
  • kodu śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu, obsługi narzędzia Google Adsense oraz zarządzania narzędziem Google Tag Manager; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
  • piksel konwersji Facebooka (fragment kodu JavaScript) – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku; informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby. Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 4. „niezbędne” pliki  cookies,  umożliwiające  korzystanie  z  usług  dostępnych  w  ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.
 5. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
  • popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  • Google LLC oraz Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield.
 6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z takiej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram.
 1. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.
 2. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu.
 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu.
 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z którejaktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 6. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 7. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 3. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu,
 4. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 5. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny, nie są one jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
 6. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla odpowiednich celów.
 7. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Użytkownik zapewnia,  że  podawane  lub  publikowane  przez  niego  dane  w systemie Serwisu internetowego są poprawne.
 9. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym newsletterze. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera, a także zażądać przeniesienia danych.
 10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 12. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłkę newslettera czy informacji handlowych).

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.