• Deutsch
  • English
Zadzwoń+48 77 46 54 800
Regulamin

Parku Rozrywki

Zapoznaj się, jeśli chcesz wiedzieć wszystko w najdrobniejszych szczegółach!

 

Regulamin JuraParku Krasiejów

Przed wejściem do JuraParku każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Informacje ogólne

1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji JuraParku Krasiejów jest posiadanie ważnego biletu wstępu/opaski lub karty wstępu*
2. Bilety/opaski można nabyć w kasie JuraParku.
3. Zakupiony bilet/opaskę należy zachować do kontroli.
4. Opaski wydawane przy zakupie biletów muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane.
Uwaga! Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.
5. Bilety/opaski są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy parku.
6. Bilety/opaski są jednoosobowe.
7. Dostępność atrakcji na terenie JuraParku Krasiejów jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
8. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub nagłej awarii technicznej.
9. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.
10. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.
* Karty wstępu:
– kartą wstępu do JuraParku Krasiejów może posługiwać się tylko i wyłącznie jej właściciel, którego imię i nazwisko widnieje na awersie karty,
– posiadacz karty nie może udostępniać jej innym osobom,
– pracownicy JuraParku Krasiejów mają prawo prosić posiadacza karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu.

Przepisy porządkowe

1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
2. Wszystkie parkingi JuraParku są bezpłatne.
3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
4 . Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5 . Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej.
6 . Zabrania się wprowadzania psów na teren parku bez smyczy i kagańca. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
7 . Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw, Parku Rozrywki, do Tunelu Czasu, Kina Emocji Cinema 5D oraz Prehistorycznego Oceanarium.
8 . Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
9 . Zabrania się wnoszenia do JuraParku przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
10. JuraPark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.
11. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych znajdujących się na terenie obiektu.

Zasady zwiedzania JuraPark

1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach.
2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania eksponatów, oprócz miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych.
3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
4. Trasa JuraPark dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania.
5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny zgłosić się do kasy JuraParku.

Osoby korzystające z placu zabaw są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

1. Park Rozrywki czynny w godzinach otwarcia JuraParku Krasiejów.
2. Czas jednorazowego korzystania z urządzenia jest określony na tabliczkach bezpieczeństwa przy urządzeniu.
3. Park Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
4. Dzieci do lat 12 mogą wejść i wyjść z terenu Parku Rozrywki tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
5. Nie wolno zostawiać dziecka poniżej 12 lat bez opieki na terenie Parku Rozrywki.
6. Rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
7. Rodziców/opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby opróżnić zawartość kieszeni dzieci.
8. Właściciel obiektu oraz personel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
9. Za pozostawione rzeczy zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
10. Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
11. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
12. Osoba, która zakłóca spokój innych gości, korzysta z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu może zostać wydalona z terenu Parku Rozrywki.
13. Przed korzystaniem z danego urządzenia należy zapoznać się z regulaminem bezpieczeństwa tego urządzenia.
14. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzeń powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze parku.

REGULAMIN
MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KĄPIELI

 

1. Miejsce przeznaczone do kąpieli jest strzeżone w godzinach:
czerwiec:
pon. – pt. 9:00 – 18:00
sob. – nd. 10:00 – 19:00
lipiec, sierpień: pon. – pt. 10:00 – 19:00
sob. – nd. 9:00 – 20:00
wrzesień: pon. – pt. 9:00 – 17:00
sob. – nd. 10:00 – 19:00

pod warunkiem, iż wywieszona jest biała flaga.

2. Kolory flag oznaczają:
biała – kąpiel dozwolona,
czerwona – zakaz kąpieli.
3. Do korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli uprawnione są osoby posiadające aktualny bilet wstępu lub kartę stałego klienta.
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w miejscu przeznaczonym do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do ratownika.
6. Zabrania się wstępu do wody osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
7. W miejscu przeznaczonym do kąpieli wydzielono:
– brodzik dla dzieci i osób nieumiejących pływać o głębokości do 60 cm oddzielony siatką zabezpieczającą,
– akwen do głębokości 2,2 m oznaczony kolorem czerwonym.
8. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli nie wcześniej niż godzinę po obfitym posiłku.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy i niezwłoczne poinformowanie ratownika.
10. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami WOPR i RATOWNIK.
11. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
12. Osobom znajdującym się na terenie miejsca przeznaczonego do kąpieli nie wolno:
– przekraczać stref miejsca wyznaczonego do pływania,
– niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca przeznaczonego do kąpieli,
– zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
– Używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
– zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska oraz plaży.

Wprowadzanie psów na teren miejsca przeznaczonego do kąpieli i plaży surowo zabronione !!!

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z miejsca przeznaczonego do kąpieli.
14. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń miejsca przeznaczonego do kąpieli ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

REGULAMIN Parku Rozrywki

Osoby korzystające z Parku Rozrywki są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Park Rozrywki czynny w godzinach otwarcia JuraParku Krasiejów.
2. Czas jednorazowego korzystania z urządzenia jest określony na tabliczkach bezpieczeństwa przy urządzeniu.
3. Park Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
4. Dzieci do lat 12 mogą wejść i wyjść z terenu Parku Rozrywki tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
5. Nie wolno zostawiać dziecka poniżej 12 lat bez opieki na terenie Parku Rozrywki.
6. Rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
7. Rodziców/opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby opróżnić zawartość kieszeni dzieci.
8. Właściciel obiektu oraz personel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
1. Za pozostawione rzeczy zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
2. Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
3. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
4. Osoba, która zakłóca spokój innych gości, korzysta z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu może zostać wydalona z terenu Parku Rozrywki.
5. Przed korzystaniem z danego urządzenia należy zapoznać się z regulaminem bezpieczeństwa tego urządzenia.
6. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzeń powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze parku.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy.