Regulamin

Regulamin Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.
Przed wejściem do Parku Nauki i Rozrywki każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie jest posiadanie ważnego biletu wstępu/opaski lub karty wstępu*.
 2. Bilety/opaski można nabyć w kasie JuraParku i Parku Nauki Ewolucji Człowieka.
 3. Zakupiony bilet/opaskę należy zachować do kontroli.
 4. Opaski wydawane przy zakupie biletów muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane. Uwaga! Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.
 5. Bilety/opaski są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy parku.
 6. Bilety/opaski są jednoosobowe.
 7. Dostępność atrakcji na terenie JuraParku Krasiejów jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
 8. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub nagłej awarii technicznej.
 9. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.
 10. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.

*KARTY WSTĘPU:

 • kartą wstępu do JuraParku Krasiejów może posługiwać się tylko i wyłącznie jej właściciel, którego imię i nazwisko widnieje na awersie karty,
 • posiadacz karty nie może udostępniać jej innym osobom,
 • pracownicy JuraParku Krasiejów mają prawo prosić posiadacza karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu,
 • karty wstępu wydawane są po jednorazowym zakupie biletu do JuraParku,
 • posiadacz karty może korzystać z urządzeń w Parku Rozrywki oraz Kina 5D jest po dokonaniu dodatkowej opłaty w kasie.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych.
 2. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
 3. Wszystkie parkingi Parku Nauki i Rozrywki są bezpłatne.
 4. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej.
 7. Zabrania się wprowadzania psów na teren parku bez smyczy i kagańca. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw, Parku Rozrywki, do Tunelu Czasu, Kina Emocji Cinema 5D, Prehistorycznego Oceanarium oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
 10. Zabrania się wnoszenia do Parku Nauki i Rozrywki przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.
 12. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych znajdujących się na terenie obiektu.

ZASADY ZWIEDZANIA JURAPARK

 1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach.
 2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania eksponatów, oprócz miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych.
 3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 4. Trasa JuraPark dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania.
 5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny zgłosić się do kasy JuraParku.

WYKONYWANIE ZDJĘĆ NA TERENIE OBIEKTU PRZEZ „Stowarzyszenie Delta”, właściciela Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
Podczas zwiedzania mogą zostać wykonane zdjęcia, w celach promocji działalności administratora. Zdjęcia te mogą zostać opublikowane na stronach internetowych należących do „Stowarzyszenie Delta” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres: ul. Sandomierska 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski KRS: 0000192184, NIP: 6611950969, REGON: 290986016, na profilach należących do administratora danych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), użyte w materiałach promocyjnych administratora (np. ulotki, foldery, katalogi). Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zdjęcia przedstawiające osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Tylko takie zdjęcia będą wykonywane i publikowane w ww. miejscach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DLF Invest Sp.z o.o z siedzibą w Bałtowie, 27-423, Bałtów 7, będącym podatnikiem podatku od towaru i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 6612366557, REGON 260558350 (Adres korespondencyjny: Bałtów 7, 27-423 Bałtów),
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia: podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji wymienionych celów przetwarzania Państwa danych osobowych,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umów związanych z usługami świadczonymi na terenie Parku czy w związku z realizacją wydarzeń), w niektórych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora: dotyczy to sytuacji wykonywania zdjęć w obiekcie, kontaktu z klientem, czy w celu stosowania marketingu bezpośredniego usług własnych,
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych),
 5. posiadają Państwo:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych.

Powyższe uprawnienia nie są jednak bezwzględnie obowiązujące i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PLACU ZABAW SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

 1. Park Rozrywki czynny w godzinach otwarcia JuraParku Krasiejów.
 2. Czas jednorazowego korzystania z urządzenia jest określony na tabliczkach bezpieczeństwa przy urządzeniu.
 3. Park Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
 4. Dzieci do lat 13 mogą wejść i wyjść z terenu Parku Rozrywki tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 5. Nie wolno zostawiać dziecka poniżej 13 lat bez opieki na terenie Parku Rozrywki.
 6. Rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
 7. Rodziców/opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby opróżnić zawartość kieszeni dzieci.
 8. Właściciel obiektu oraz personel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
 9. Za pozostawione rzeczy właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
 11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 12. Osoba, która zakłóca spokój innych gości, korzysta z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu może zostać wydalona z terenu Parku Rozrywki.
 13. Przed korzystaniem z danego urządzenia należy zapoznać się z regulaminem bezpieczeństwa tego urządzenia.
 14. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzeń powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze parku.

REGULAMIN PARKU ROZRYWKI

Osoby korzystające z Parku Rozrywki są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Park Rozrywki czynny w godzinach otwarcia JuraParku Krasiejów.
 2. Czas jednorazowego korzystania z urządzenia jest określony na tabliczkach bezpieczeństwa przy urządzeniu.
 3. Park Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
 4. Dzieci do lat 13 mogą wejść i wyjść z terenu Parku Rozrywki tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 5. Nie wolno zostawiać dziecka poniżej 13 lat bez opieki na terenie Parku Rozrywki.
 6. Rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
 7. Rodziców/opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby opróżnić zawartość kieszeni dzieci.
 8. Właściciel obiektu oraz personel Parku Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu.
 9. Za pozostawione rzeczy właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
 11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 12. Osoba, która zakłóca spokój innych gości, korzysta z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu może zostać wydalona z terenu Parku Rozrywki.